Regulamin świadczenia usług

§ 1

Zakres podmiotowy świadczenia usług

Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Omero Sp. z o.o., zwanym dalej Wykonawcą, a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi, zwanymi dalej Zamawiającym, w zakresie usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

 § 2

Zakres przedmiotowy świadczenia usług

1.         Przedmiotem usług świadczonych przez Wykonawcę jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych zwykłych, tłumaczeń pisemnych przysięgłych, tłumaczeń ustnych – symultanicznych, konsekutywnych oraz przysięgłych, obsługa konferencji oraz wszelkie usługi pomocnicze, w szczególności takie jak: obróbka graficzna tekstu, redakcja tekstu, korekta tekstu, przygotowanie tekstu do publikacji, aktualizacja tekstu, opracowanie terminologii, zapewnienie sprzętu do tłumaczeń ustnych, konsultacja językowa.

2.         Zakres przedmiotowy usług zleconych Wykonawcy oraz warunki ich realizacji określa szczegółowo Zamówienie, jakie Zamawiający składa Wykonawcy.

 § 3

Zasady składania zamówień

1.         Przed złożeniem Zamówienia strony ustalają zakres, cenę, sposób dostarczenia usługi będącej przedmiotem Zamówienia oraz wszelkie inne informacje niezbędne do należytego wykonania tej usługi.

2.         Świadczenie usług przez Wykonawcę odbywa się na podstawie otrzymanego od Zamawiającego Zamówienia na daną usługę.

3.         Zamawiający akceptuje Zamówienie poprzez:

a)         przesłanie Wykonawcy podpisanego i opieczętowanego formularza Zamówienia w formie faksu lub skanu pocztą elektroniczną, lub składając je osobiście w siedzibie Wykonawcy.

b)         przesłanie Wykonawcy zwrotnego potwierdzenia pocztą elektroniczną, oświadczenia woli o akceptacji Zamówienia.

4.         W celu dochowania warunków wykonania usługi Zamawiający winien dostarczyć złożone Zamówienie najpóźniej do godziny 16:00 w dniu ustalania warunków wykonania usługi. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamówienia Wykonawca ma prawo do ustalenia nowych warunków wykonania usługi i przedstawienia ich Zamawiającemu.

5.         Zamawiający każdorazowo otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Wykonawcę, co jest równoznaczne z przystąpieniem Wykonawcy do realizacji niniejszego Zamówienia.

§ 4

Warunki wykonywania usług

1.         Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanego Zamówienia oraz do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w uzgodnionym terminie.

2.         Potwierdzeniem wydania Zamawiającemu wykonanego Zamówienia jest:

a)         W przypadku tłumaczeń pisemnych:

i.          Złożenie podpisu przez Zamawiającego na jakimkolwiek z dokumentów potwierdzających wykonanie usługi (np. faktura, paragon, potwierdzenie odbioru na formularzu Zamówienia itp.),

ii.         Dokument potwierdzający nadanie przesyłki pocztą lub kurierem na adres wskazany przez Zamawiającego,

iii.        Potwierdzenie nadania e-maila do Zamawiającego lub na adres przez niego wskazany wraz z załącznikami,

iv.        Potwierdzenie nadania faksu na numer faksu podany przez Zamawiającego

b)         W przypadku tłumaczeń ustnych:

i.          Złożenie podpisu przez Zamawiającego na jakimkolwiek z dokumentów potwierdzających wykonanie usługi (np. faktura, paragon, potwierdzenie odbioru na formularzu Zamówienia itp.),

ii.         Złożenie podpisu na Karcie Pracy Tłumacza przez Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną.

3.         Podstawą zapłaty za wykonaną usługę jest faktura lub paragon wystawiony przez Wykonawcę.

4.         Zamawiający zobowiązany jest do przyjęcia wykonanego przedmiotu Zamówienia w terminie nie późniejszym niż 10 dni od dnia jego wydania przez Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń w terminie 10 dni po otrzymaniu przedmiotu Zamówienia, przy czym niezgłoszenie zastrzeżeń jest równoznaczne z przyjęciem przedmiotu Zamówienia. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego co do wydanego przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy przedmiotu Zamówienia, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

 § 5

Termin wykonania usługi

Za termin wykonania usługi uznaje się termin określony w Zamówieniu i potwierdzony przez Wykonawcę.

 § 6

Odstąpienie od umowy, wyłączność, odpowiedzialność

1.         Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia za jednoczesną zapłatą na rzecz Wykonawcy odstępnego, w następujących wysokościach:

a)         w przypadku, gdy Zamówienie obejmowało tłumaczenie pisemne lub inną usługę dodatkową świadczoną przez Wykonawcę, z wyłączeniem tłumaczeń ustnych:

i.          wynagrodzenia za rzeczywiście wykonaną pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług, jednak nie mniej niż 20% wartości zlecenia.

ii.         100% wartości Zamówienia, jeśli odwoła usługę tłumaczenia pisemnego lub usługę dodatkową świadczoną w trybie ekspresowym, lub po upływie 50% czasu przewidzianego na realizację Zamówienia.

b)         W przypadku, gdy Zamówienie obejmowało tłumaczenie ustne:

i.          10% wartości Zamówienia, jeśli odwoła Zamówienie na 3 dni przed terminem rozpoczęcia tłumaczenia;

ii.         50% wartości Zamówienia, jeśli odwoła Zamówienie na 2 dni przed terminem rozpoczęcia tłumaczenia;

iii.        100% wartości Zamówienia, jeśli odwoła Zamówienie na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia tłumaczenia lub w dniu jego rozpoczęcia.

2.         Zamawiający zobowiązuje się, że wszelkie ustalenia dotyczące realizowanego Zamówienia podejmować będzie jedynie w drodze bezpośrednich kontaktów wyłącznie z Wykonawcą. Zabrania się prowadzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek ustaleń dotyczących Zamówienia bezpośrednio z osobami trzecimi, a w szczególności tłumaczem, podwykonawcą Wykonawcy itp.

3.         Jeżeli Zamawiający naruszy zakaz określony w ust. 2 § 6, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia.

 § 7

Wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi

1.         Usługę będącą przedmiotem Zamówienia uznaje się za wykonaną należycie, jeżeli:

a)         została wykonana na stosownym poziomie fachowym,

b)         została dostarczona lub była gotowa do przekazania w uzgodnionym terminie.

2. W przypadku wykazania przez Zamawiającego, że wykonane Zamówienie obciążone jest którąś z wad wymienionych w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia, w terminie ustalonym z Zamawiającym.

3. W przypadku, gdy wady określone w ust. 1 lit a) nie są możliwe do usunięcia, Zamawiający ma prawo żądania kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia, zaś gdyby wady miały charakter wad istotnych, co zostanie stwierdzone w toku postępowania reklamacyjnego przeprowadzonego w trybie określonym w § 8 Regulaminu, Zamawiający ma prawo żądania kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację przedmiotu Zamówienia.

4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca obniży kwotę wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu Zamówienia o 5% za każdy dzień zwłoki w wydaniu przedmiotu Zamówienia, w sumie nie więcej jednak niż równowartość 30% wartości wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu Zamówienia przekraczającego 10 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z nienależycie wykonanego Zamówienia do wysokości wartości Zamówienia bez podatku VAT. W przypadku, gdyby szkoda wywołana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę przekraczała kwotę ustalonych w Regulaminie dla danej okoliczności kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

6. Zamawiający, który wymaga wykonania usług w trybach przyspieszonych bądź ekspresowych rozumie i akceptuje, że Zamówienia takie mogą być wykonywane przez grupę podwykonawców, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii.

7. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za brak spójności w terminologii użytej w tłumaczeniu w stosunku do terminologii stosowanej przez Zamawiającego, jeśli Zamawiający, ustalając warunki Zamówienia i składając Zamówienie nie wskaże i nie udostępni Wykonawcy terminologii używanej przez Zamawiającego, albowiem w takim przypadku tłumaczenie wykonywane jest na zasadzie użycia słownictwa najbardziej popularnego dla danej dziedziny.

8. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za przygotowanie tekstu do publikacji oraz brak dodatkowych procesów kontroli i weryfikacji w przypadkach, gdy:

a)         Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o przeznaczeniu tekstu do publikacji,

b)         Zamawiający zrezygnuje z dodatkowych procesów zapewnianych w przypadku tłumaczeń przeznaczonych do publikacji. Rezygnacja taka oznacza, że rozumie on i akceptuje ryzyko powstałe wskutek pominięcia procesów stosowanych w przypadku tłumaczeń przeznaczonych do publikacji.

9. Strony nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania swych zobowiązań w wypadku, gdy spowodowane to zostało wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej. Za zdarzenia o charakterze siły wyższej, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uważa się: strajki, blokady, awarię systemów komputerowych, zaniki energii elektrycznej, zamachy terrorystyczne, wystąpienie epidemii lub chorób zakaźnych w stopniu wpływającym na utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Strony dotkniętej skutkami siły wyższej. Strona dotknięta skutkami zdarzeń o charakterze siły wyższej winna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o ich wystąpieniu i przewidywanym terminie ustąpienia.

 § 8

Reklamacje

1.         Wszelkie zastrzeżenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Zamówienia Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania wykonanego przedmiotu Zamówienia, przy czym niezgłoszenie wad oznacza, że Zamawiający przyjmuje przedmiot Zamówienia bez zastrzeżeń.

2.         Z zastrzeżeniem przepisów prawa dotyczącego konsumentów po upływie terminu określonego w ust. 1 wszelkie uprawnienia Zamawiającego wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Zamówienia, wygasają.

3.         Zastrzeżenia Zamawiającego muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej i dostarczone Wykonawcy pocztą elektroniczną, faxem, pocztą lub osobiście. Ponadto Zamawiający jest zobowiązany do wskazania okoliczności, czasu i sposobu odkrycia wad oraz opisu wady. W odniesieniu do tłumaczeń ustnych zgłoszenie wad powinno dodatkowo zawierać nagranie audio lub audio-video.

4.         Wykonawca rozpatruje reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.

5.         W przypadku wystąpienia między Zamawiającym a Wykonawcą sporu co do wystąpienia wad w wykonanym Zamówieniu, o jakich mowa w § 7 Regulaminu, strony zobowiązują się rozwiązać spór na drodze polubownej, na podstawie niezależnego arbitra, wybranego wspólnie przez obydwie strony z listy biegłych tłumaczy sądowych z terenu kognicji Sądu Okręgowego w Lublinie.

6.         Wysokość kary umownej wynikającej z postanowień § 7 ust. 5 Regulaminu uzależniona jest od wyniku oceny dokonanej przez niezależnego arbitra. Koszty sporządzenia opinii niezależnego arbitra pokrywa strona, która w postępowaniu przegra spór.

 § 9

Poufność

1.         Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.), wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Zamawiającego oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy, którzy angażowani będą do obsługi zleceń Zamawiającego, zawarli z Wykonawcą umowę zobowiązującą ich do zachowania poufności wszelkich informacji pochodzących od Zamawiających,

2.         Na życzenie Zamawiającego Wykonawca może dostarczyć odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

 § 10

Postanowienia końcowe

1.         Niniejszy Regulamin obowiązuje Zamawiającego od dnia złożenia Zamówienia wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.         W szczególnych przypadkach Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może zastosować inne niż określone w Regulaminie zasady wykonania usługi, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.         Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4.         W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

5.         Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Lublinie.

6.         Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2014 r.
Biuro tłumaczeń językowych Lublin.